Tái chế dung môi thải

  Tái chế dung môi thải

 

1) Công suất

Hệ thống tái chế dung môi thải được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 1 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 2 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình xử lý – thu hồi dung môi được thể hiện trong Hình 1.6.

 

Dung môi thải

2.jpg

 

 

Bảng 1.9: Nhiệt độ sôi của một số loại dung môi hữu cơ

Dung môi

Nhiệt độ sôi

Dung môi

Nhiệt độ sôi

Benzen : C6H6

80

Metanol : CH3OH

64

Toluen : C7H8

110

Etanol : C2H5OH

78

Xylene

138

Acetone : C3H6O

56

 

Dungmoi.jpg

Dungmoi2.jpg

Dungmoi3.jpg

Dungmoi4.jpg

Dungmoi5.jpg

Dungmoi6.jpg

 

tai che dm.jpg

Scroll