VĂN BẢN MÔI TRƯỜNG

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngyày 10 tháng 01 năm 2022

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngyày 10 tháng 01 năm 2022

09/02/2022

Quy định chị tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

28/05/2021

Nghị định 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 54/2021/NĐ-CP

Nghị định 54/2021/NĐ-CP

28/05/2021

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

24/08/2015

 Về Quản lý chất thải và phế liệu

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg

24/08/2015

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

24/08/2015

Về quản lý chất thải nguy hại

Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Nghị định 155/2016/NĐ-CP

24/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Scroll